Quy tắc lấy bài và so sánh điểm số trong Black jack (21 điểm)

CÁCH THỨC PHÁT BÀI VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA POKER

1.Lấy bài

Người chơi Black jack (21 điểm) phải để khoản đặt cược lên bàn cược. Sau đó, người cầm cái Black jack (21 điểm) bắt đầu phát bài, phát cho người chơi trước sau đó đến người cầm cái. Đầu tiên chia cho mỗi người 2 quân bài. 2 quân bài của người chơi đều chia ngửa; Chia cho mình 2 quân bài, trong đó một quân chia ngửa, một quân sấp. Các quân bài k、q、j  hoặc 10 đều tương đương với 10 điểm. Quân bài a có thể tương đương 1 điểm hoặc 11 điểm, tùy người chơi quyết định. Trong trường hợp a tương đương 11 điểm, được gọi là bài “mềm” (Ví dụ a + 6 điểm tương đương với 17 “mềm”). Nếu a tương đương 1 điểm, được coi là bài “cứng” (Ví dụ a + 6 + q tương đương 17 điểm “cứng”). Điểm số của những quân bài từ 2 đến 9 tương đương quânsố trên mặt bài.

2.So sánh điểm số trong Black jack (21 điểm)

Nếu 2 quân bài đầu tiên mà người chơi Black jack (21 điểm) lấy được bao gồm một quân a và một quân 10, người chơi sẽ đạt 21 điểm (blackjack). Lúc này, nếu người cầm cái không có điểm blackjack, người chơi sẽ thắng với số tiền gấp 1.5 lần số tiền đặt cược (đặt 2 được 3). Nếu người cầm cái đạt điểm blackjack, trong khi người chơi không đạt, người cầm cái sẽ thắng số tiền đặt của người chơi.

Người chơi Black jack (21 điểm) chưa đạt 21 điểm có thể tiếp tục lấy bài, để tổng điểm cá thể đạt gần 21 điểm, và không được vượt quá 21 điểm. Điểm số của ai gần 21 điểm nhất sẽ thắng. Nếu điểm số giống nhau, tức hòa, không ai thắng. Nếu vượt quá 21 điểm, người chơi sẽ “cháy”, người cầm cái không cần lật bài cũng thắng số tiền đặt của người chơi. Nếu điểm của người cầm cái lớn hơn 21 điểm, người cầm cái phải trả người chơi số tiền bằng số tiền đặt của người chơi. Nếu tổng điểm của người cầm cái ít hơn 16 điểm, phải tiếp tục lấy bài, cho đến khi vượt qua 16 điểm, hoặc đến khi “cháy” (vượt quá 21 điểm), trừ phi điểm của người cầm cái đạt 16 mềm. Nếu điểm của người chơi lớn hơn hoặc bằng 17 điểm, phải dừng lấy bài.